Obec Úhorná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Návrh VZN č. 1/2020 - zmena VZN č. 2/2016

 15.12.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Názov:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Úhorná č. 1/2020

ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Úhorná č. 2/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi s drobnými stavebnými odpadmi na území obce ÚHORNÁ.

Návrh zverejnený na pripomienkovanie dňa:   24.11.2020

Lehota na podanie pripomienok do:                14.12.2020      

Predkladateľ: Roman König, starosta obce

::       e-mail: obec@uhorna.sk

                    internetová stránka obce: www.uhorna.sk

É:   053/4897 203                          

È:      0908 440 928

›: Obecný úrad Úhorná

        Úhorná 29

                    055 66  Smolník 

„Návrh“

Všeobecne záväzné nariadenie obce č: 1/2020

ktorým

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ÚHORNÁ

na základe § 4 ods. 3 písm. g)  a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhuje zmeniť a upraviť

Všeobecne záväzné nariadenie obce č: 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce ÚHORNÁ

takto:

I.

§ 2 Základné pojmy

Bod (2) nahradiť

Komunálny odpad je:

  1. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácnosti vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,.
  2. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad iných zdrojov, ako je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácnosti.

Bod (10) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. Sa vymaže komunálny

Bod (32) Kompostovací zásobník je nádoba slúžiaca na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov kompostovaním; výsledným produktom je kompost využívaný pre potreby domácnosti. Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad zemou a musí byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu.“ Doplniť nový bod

II.

§ 3  Spoločné ustanovenia

Bod (4) doplniť písmeno j)

Zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem:

 1. interného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,

2.Odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia

III.

§  5  Komunálny odpad a jeho zložky

doplniť

-20 01 04              obaly z kovu                                                                                                                                    O

-20 01 05              obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované

                                nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob                                      O

§  9 Systém a spôsob zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov  - vymazať komunálnych a  v prvej vete vymazať komunálny

§ 8 Povinnosti  pri zbere a výkupe odpadu nahradiť

8. 1 Ten kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu, je okrem povinností povinný

  1. Zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu odpadov,
  2. Označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,

8.2 Okrem povinností podľa odseku 8.1 je ten, kto vykonáva

  1. Zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, povinný zaradiť odpad odobratý od takej osoby ako komunálny odpad, toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,
  2.  Zber odpadu od fyzickej osoby, povinný oznamovať obci, na území ktorej sa zber odpadu uskutočňuje, údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu.
  3. Výkup odpadov od fyzickej osoby, oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, údaje a druhu a množstve vykúpeného odpadu.

§ 16b Biologicky rozložiteľné kuchynské odpady

Bod(13) opraviť .................. obec preukáže, že 100% domácnosti kompostuje vlastný odpad.

Doplniť

(14)Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľné kuchynské odpady  do zberných nádob na 

komunálny odpad.“

Všetci obyvatelia sú povinní svojpomocne si kompostovať svoj vlastný biologicky

rozložiteľný kuchynský odpad. 

Obyvatelia predložia obci čestné vyhlásenie o tom, že svoj vlastný biologicky rozložiteľný

kuchynský odpad kompostujú.“

Za obyvateľov žijúcich spoločne v jednej domácnosti  podpisuje čestné vyhlásenie zástupca

domácnosti.“

Obec preveruje skutočnosti uvedené v čestnom vyhlásení, ako aj samotnú realizáciu

kompostovania v obci. Čestné vyhlásenia  sa pravidelne aktualizujú.“


§  21 Spôsob nakladania s odpadovými pneumatikami nahradiť

„(1) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík, ktorý obec vykonáva na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.“

„(2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak obec určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.“ Doplniť presnú adresu, kde sa pneumatiky zhromažďujú

v § 25 Priestupky

sa nahrádza odsek 1 až 5 v plnom znení odsekmi:

„(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší toto nariadenie.“

„(2) Priestupky voči fyzickým osobám na úseku odpadového hospodárstva prejednáva obec. Iné priestupky podľa Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prejednáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.“

„(3) Za priestupok môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur.“
„(4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje § 115 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“

„(5) Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 2 sú príjmom rozpočtu obce.“

§ 27 Záverečné ustanovenia

(1) Toto VZN č. 1/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa ...12.2020 uznesením č. ../2020/...

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

V Obci Úhorná, dňa ............................

                                                                                                                                                            Roman König

                                                                      starosta obce

OBEC........................................................

Čestné prehlásenie

o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu pomocou

vlastného kompostovacieho zásobníka

Dolupodpísaný/á..................................................................................... ,

dátum narodenia: ................................................................................... ,

Trvale bydliskom: .................................................................................... ,

            Týmto čestne prehlasujem a beriem na vedomie za všetkých členov domácnosti...../uviesť presný počet/, ktorých som zástupcom, že:

» na adrese trvalého pobytu si zabezpečujem likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu z našej domácnosti kompostovaním,

» som si vedomý/á skutočnosti, že správca dane a poplatkov má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne zisťovanie za účelom preverenia a zistenia skutočností potrebných na svoje účely,

» je zakázané vyhadzovať bioodpady do nádoby na komunálny odpad, nakoľko v zmysle zákona                     o odpadoch je zakázané skládkovanie bioodpadov. Som si vedomý/á skutočnosti, že porušenie zákona o odpadoch zakladá skutkovú podstatu priestupku v zmysle § 115 ods.1 písm. b) zákona o odpadoch, pričom výška pokuty pre fyzickú osobu je stanovená do výšky 1.500,- €.

» v prípade, že sa preukáže, že občan nepostupuje v zmysle tohto prehlásenia, bude povinný/á si objednať likvidáciu bioodpadu prostredníctvom bio nádoby.

» toto čestné prehlásenie má platnosť na dobu neurčitú. V prípade zmeny údajov vzniká povinnosť ho aktualizovať do 30 dní.

Som si vedomý/á následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení.

Dátum:                                                                                                              Podpis:

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár