Obec Úhorná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Výročná správa 2019

 20.05.2020

Individuálna výročná správa

obce  Ú h o r n á

za rok 2019

 1. ÚDAJE O OBCI

Obec Úhorná je samostatný územný samosprávy a správy celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby obyvateľov.

                                            

Identifikačné údaje obce:

Názov

Obec Úhorná

Adresa

Úhorná 29, 055 66  Smolník

IČO

00329711

DIČ

2021259482

Právna forma

Právnická osoba

Deň vzniku

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Počet obyvateľov

K 31. 12. 2019 mala obec Úhorná 130 občanov.

Rozloha obce

882,7 ha

  2. VZNIK OBCE

1383 Ohary, 1437 Ohor, 1773 Uhorna, 1920 Uhorná, od 1927 Úhorná, maďarsky Uhorna, Dénes, úhorniansky - Úhorňan, Úhornianka.

Obec bola založená na základe valaského práva. Patrila panstvu Krásna Hôrka.

Obyvatelia sa živili chovom oviec, pálením dreveného uhlia, povozníctvom, prácou v lese a baniach, neskoršie v tabakovej továrni v Smolníku. V obci bolo tiež rozvinuté tkáčstvo.

 Symboly obce:

Erb obce a vlajka obce.

3.ORGANIZAČNÁ ŚTRUKTÚRA OBCE A IDENTIFIKÁCIA VEDÚCICH PREDSTAVITEĽOV

Základné orgány obce:

  1. Starosta obce:   Roman König
  2. Zástupca starostu obce: Gabriela Baranová
  3. Hlavný kontrolór obce:  Ľudmila Moskalová
  4. Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Úhorná je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 10. 11. 2018 na obdobie 4 rokov.

Poslanci obce:

  1. Gabriela Baranová – zástupca starostu
  2. Mária Brutovská
  3. Štefan Oravec
  4. Ondrej Slavkovský
  5. Mária Šomšáková

Obecné zastupiteľstvo v obci Úhorná rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života obce. Každé obecné zastupiteľstvo sa konalo v zasadačke obecného úradu.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali: 20.3.2019, 24.6.20219, 30.10.2019, 16.11.2019

Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia.

Hlavný kontrolór:

Ľudmila Moskalová, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom dňa 9.9.2015, číslo uznesenia 13/2015.

Hlavný kontrolór pracoval v zmysle plánu činnosti na rok 2019.

Obecný úrad:

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

Zamestnanci obce:

Katarína Lendacká – samostatný odborný referent

Ľudmila Moskalová – hlavný kontrolór

Komisie:

Obecné zastupiteľstvo zriadilo 2 komisie:

1. Komisia pre ochranu verejného poriadku a pre nezlučiteľnosť funkcií na ochranu verejného

    záujmu:
   Predseda: Ondrej Slavkovský
   Členovia:  Gabriela Baranová, Mária Brutovská, Štefan Oravec, Mária Šomšáková

2. Inventarizačná komisia:                                                                                                                                     Predseda:  Mária Brutovská                                                                                                                                                                                   Člen        :  Gabriela Baranová

Schválené právne normy: 

V danom roku bol Všeobecne záväzné nariadenia Obce Úhorná:

  • č. 1/2019 ktorým sa určujú miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

4. INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ROZPOČTOVNÍCTVA

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce na rok 2019 bol  schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 uznesením č. 15/2018/3. Rozpočet  bol počas roka upravený 24-mi rozpočtovými opatreniami starostu obce a 1 zmenou rozpočtu.

  a)    Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet po poslednej zmene

Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov

k 31.12.2019

% plnenia príjmov/

% čerpania výdavkov

Príjmy celkom

47340

93442,22

93351,58

99,9

z toho:

Bežné príjmy

42340

53308,12

53217,48

99,8

Kapitálové príjmy

30500

30500

100

Finančné operácie

5000

9634,1

9634,1

100

Výdavky celkom

47340

93442,22

70830,27

80,02

Z toho:

Bežné výdavky

42340

53308,12

48176,17

90,4

Kapitálové výdavky

5000

40134,1

22654,1

56,5

Finančné výdavky

Rozpočet obce

0

0

22521,31

     b)   Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

53217,48

z toho: bežné príjmy obce

53217,48

             bežné príjmy RO

Bežné výdavky spolu

48176,17

z toho: bežné výdavky obce

48176,17

             Bežné výdavky RO

Bežný rozpočet

5041,31

Kapitálové príjmy spolu

30500

z toho: kapitálové príjmy obce

30500

             kapitálové príjmy RO

Kapitálové výdavky spolu

22654,1

z toho: kapitálové výdavky obce

22654,1

             kapitálové výdavky RO

Kapitálový rozpočet

7845,9

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

12887,21

Vylúčenie z prebytku

17480

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-4592,79

Príjmy z finančných operácií

9634,1

Výdavky z finančných operácií

Rozdiel finančných operácií

9634,1

PRÍJMY SPOLU

93351,58

VÝDAVKY SPOLU

70830,27

Hospodárenie obce

22521,31

Vylúčenie z prebytku

17480

Upravené hospodárenie obce

5041,31

Prebytok rozpočtu v sume 5 041,31 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.  a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na:

          - tvorbu rezervného fondu                    5041,31 EUR

      c)    Rozpočet na roky 2020 – 2022:

Skutočnosť k

31.12.2019

Rozpočet na

rok 2020

Rozpočet na

rok 2021

Rozpočet na

rok 2022

Príjmy celkom

93351,58

60310

42830

42830

z toho:

Bežné príjmy

53217,48

42830

42830

42830

Kapitálové príjmy

30500

Finančné operácie

9634,1

17480

Skutočnosť k

31.12.2019

Rozpočet na

rok 2020

Rozpočet na

rok 2021

Rozpočet na

rok 2022

Výdavky  celkom

70830,27

60310

42830

42830

z toho:

Bežné výdavky

48176,17

42830

42830

42830

Kapitálové výdavky

22654,1

17480

Finančné operácie

5.  INFORMÁCIA O VÝVOJI OBCE Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA

a)  Majetok

                         N á z o v

Skutočnosť

   k 31.12.2018   

Skutočnosť

k 31.12.2019

Majetok spolu

50027,62

84002,96

Neobežný majetok spolu

33673,92

54756,02

z toho:  dlhodobý nehmotný majetok

              -

           -

             dlhodobý hmotný majetok

11071,41

32153,51

             dlhodobý finančný majetok

22602,51

          22 602,51

Obežný majetok spolu

16181,06

28940,79

z toho: zásoby

336

161

            Zúčtovanie medzi subj.VS

             

            pohľadávky

81,47

139,99

            finančný majetok

15696,59

28639,8

Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlh.

                 -

               -

Poskytnuté návr.fin.výpomoci krát.

67

Časové rozlíšenie

172,64

306,15

b)  Zdroje krytia

                         N á z o v

Skutočnosť

k 31.12.2018

Skutočnosť

k 31.12.2019

Vlastné imanie a záväzky spolu

50027,62

50027,62

 Vlastné imanie

40628,43

40628,43

Z toho: fondy účtovnej jednotky

               výsledok hospodárenia     

40628,43

40628,43

Záväzky

9399,19

9399,19

 Z toho: rezervy

400

400

             Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce

5000  

17480

             dlhodobé záväzky

280,09

65,57

             krátkodobé záväzky

2219,24

3719,1

             Bankové úvery a ost.príj.výpomoci

Časové rozlíšenie

           

15239,69

c)   Pohľadávky

Pohľadávky

Zostatok

 k 31.12.2018

Zostatok

k 31.12.2019

Pohľadávky do lehoty splatnosti

51,47

139,99

Pohľadávky  po lehote splatnosti

d)  Záväzky

Záväzky

Zostatok

 k 31.12.2018

Zostatok

k 31.12.2019

 Záväzky do lehoty splatnosti

9399,19

19728,12

 Záväzky  po lehote splatnosti

e) Hospodársky výsledok za rok 2018  - vývoj nákladov a výnosov

Názov

Skutočnosť

k 31.12.2018

Skutočnosť

k 31.12.2019

Náklady

47172,8

47433,22

50 – Spotrebované nákupy

4912,58

6395,65

51 - Služby

8111,25

7573,51

52 – Osobné náklady

20011,22

21153,61

53 -  Dane a poplatky

152,38

247,11

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

11058,45

9166,37

55 – Odpisy,rezervy a OP z prev. a finančnej .činnosti

1739

1572

56 – Finančné náklady

392,43

489,01

57 – Mimoriadne náklady

58 – Náklady na transfery a náklady .z odvodov príjmov

795,49

425,96

59 – Dane z príjmov

Výnosy

50792,78

50792,78

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

83

72

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb

62 - Aktivácia

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

41935,78

45054,44

64 – Ostatné výnosy

669,49

712,68

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádz.a finanč.činnosti

66 – Finančné výnosy

67 – Mimoriadne výnosy

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC

8104,51

9600,82

Hospodársky výsledok

/+ kladný HV, -záporný HV/

3619,98

8406,72

Hospodársky výsledok  kladný v sume 8406,72  Eur bol zúčtovaný na účet

428-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

6. OSTATNÉ DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

a)  Prijaté granty a transfery

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých prostriedkov v Eur

Ministerstvo vnútra SR

Voľba prezidenta I+II

1061,24

Ministerstvo vnútra SR

REGOB

46,86

Ministerstvo vnútra SR

Register adries

18

Ministerstvo vnútra SR

Voľby do Európskeho parlamentu

677,44

OÚ Košice

Starostlivosť o životné prostredie

13,27

ÚPSVaR

Dávky v hmotnej núdzi

3322,1

ÚPSVaR

Rodič.prísp.,prídavky na deti

1914,54

ÚPSVaR

Podpora zamestnávanie UoZ

97,8

C E L K O M

7151,25

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

b)  Poskytnuté dotácie

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých prostriedkov v Eur

ZO SZZP Smolník

Rehabilitačné procedúry pre zdravotne postihnutých

50

  c) Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Oblasti výskumu a vývoja sa obec nevenuje.

 d) Informácie o majetkových účastiach obce

Obec je vlastníkom akcií Popradskej vodárenskej spoločnosti a.s. v počte 651 CP,  menovitá hodnota je 33,19 EUR a podiel z emisie je 0,04 % v celkovej hodnote 21606,69 €, ako aj akcií v s.r.o.

Serenity Park v hodnote 995,82 €.

7. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hospodárenie obce sa riadi schváleným rozpočtom, ktorý smeruje jeho budúci vývoj. Z hľadiska budúcich cieľov obec Úhorná aj naďalej bude prostredníctvom svojich orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie,  na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákone č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Všetky nutné zmeny, ktoré obec bude v budúcnosti realizovať budú mať jediný cieľ a to zvýšenie starostlivosti o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. Po zlepšení ekonomickej a finančnej situácie obce sa bude obec naďalej venovať predovšetkým rozvojovým aktivitám a bude sa priebežne zapájať do projektov podľa svojich možností v závislosti od požiadaviek na spolu financovanie konkrétnych projektov.

                                     

8. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO 

OBDOBIA

     V účtovnej jednotke nenastali udalosti osobitného významu, po skončení účtovného obdobia , za ktoré sa vyhotovuje výročná správa t. j. rok 2019. Účtovná závierka bola zaslaná v elektronickej forme do RISSAM v termíne stanovenom v zákone.

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Úhorná, 20.05.2020

Vyhotovil: Katarína Lendacká

                                                               Schválil:

                      

                                                                                     Roman K ö n i g        

                                                                                       starosta obce    

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár