Obec Úhorná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Záverečný účet 2019

 20.05.2020

Záverečný účet Obce Úhorná

za rok 2019

Predkladá : Roman König,starosta obce

Spracoval: Katarína Lendacká

Návrh záverečného účtu:

 • vyvesený na úradnej tabuli dňa 20.5.2020
 • zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 20.5.2020
 • zverejnený na webovom sídle obce dňa 20.5.2020

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Úhornej  dňa  ….................., uznesením č. ...........................

Záverečný účet:

 • vyvesený na úradnej tabuli dňa
 • zverejnený na webovom sídle obce dňa

Záverečný účet obce za rok 2019

OBSAH :

 1. Rozpočet obce na rok 2019

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

 1. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2019

 1. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov  a iných fondov

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

 1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. Zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. Štátnemu rozpočtu
  3. Štátnym fondom
  4. Rozpočtom iných obcí
  5. Rozpočtom VÚC

Záverečný účet obce za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2018  uznesením č.15/2018/3.

Zmeny rozpočtu – v priebehu roka bolo prijatých 24  rozpočtových opatrení starostu obce a 1 zmena rozpočtu.

Rozpočet obce k 31.12.2019

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

47 340

93442,22

z toho :

Bežné príjmy

42 340

53 308,12

Kapitálové príjmy

30 500

Finančné operácie

5 000

9 634,1

Výdavky celkom

47 340

93 442,22

z toho :

Bežné výdavky

42 030

53 308,12

Kapitálové výdavky

5000

40 134,1

Finančné operácie

Rozpočtové hospodárenie  obce

0

0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

93 442,22

93 351,58

99,9

Z rozpočtovaných celkových príjmov 93 442,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 93 351,58 EUR, čo predstavuje  99,90 %  plnenie.

 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

53 308,12

53 217,48

99,83

Z rozpočtovaných bežných príjmov 53 308,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume

53 217,48 EUR, čo predstavuje 99,83 % plnenie.

 1. daňové príjmy

Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

44 974

44 959,44

99,96

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 39 191,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019  poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 39 190,12 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 3 373,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019  v sume 3 363,09 EUR, čo je 999,71 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 657,71 EUR, dane zo stavieb boli v sume 705,38 EUR. K 31.12.2019  obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností.

Daň za psa  činí  80,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100  %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  bol rozpočtovaný vo výške 2 330,- EUR, v skutočnosti činil 2 326,23 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,84 %.

 1. nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

820,--

817,1

                 99,65

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 371,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019  v sume 370,26 EUR, čo je 99,8 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 310,26 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 60,- EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

 1. Z rozpočtovaných 77,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 75,- EUR, čo je

 97,40 % plnenie.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 372,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 371,54 EUR, čo je

99,96 % plnenie. Ide o platby za predaj kuka nádob, vyhlásenie v rozhlase a  kosenie krovinorezom.

     c) Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 7 223,12 EUR bol skutočný príjem vo výške

7 151,25 EUR, čo predstavuje 99,01  % plnenie.

                                                                                  

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Ministerstvo vnútra SR

1 061,24

Voľba prezidenta I+II.

Ministerstvo vnútra SR

46,86

REGOB

Ministerstvo vnútra SR

18

Register adries

ÚPSVaR

1 914,54

Rodič. príspevok ,prídavky na deti

ÚPSVaR

3 322,10

Dávky v hmotnej núdzi

Ministerstvo vnútra SR

677,44

Voľby do Európskeho parlamentu

Okresný úrad Košice

13,27

Starostlivosť o živ.prostredie

ÚPSVaR

97,8

Podpora zamestnávania UoZ

C e l k o m

7 151,25

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 1. Kapitálové  príjmy

Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

30 500

30 500

100,-

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 30500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume

30 500,- EUR, čo predstavuje 100.- % plnenie.

 Kapitálový transfer vo výške 5 000 EUR z roku 2018 bol na základe žiadosti obce Úhorná Ministerstvom financií zmenený účel použitia a to na opravu a modernizáciu miestnych komunikácii. (Pôvodne v roku 2018 bolo na Oplotenie cintorína).

Kapitálový transfer vo výške 10 500 EUR – oprava a modernizácia miestnych komunikácii, spolu v roku 2019 boli finančné prostriedky vo výške  15 500 EUR použité na miestne komunikácie.

Kapitálový transfer vo výške 20 000 EUR – rekonštrukcia kultúrneho domu. Čerpanie je možné až do roku 2021.

 1. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

9 634,1

9 634,1

100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 9 634,10EUR, v skutočnosti boli príjmy z finančných operácií vo výške 9 634,10 €. Ide o prevod prostriedkov z fondu rozvoja obce vo výške

 1 601,65 €, z rezervného fondu obce vo výške 3 032,45 € a z nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR za rok 2018, ktoré boli zapojené do príjmov kódom zdroja 131I

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

8

% čerpania

59 099,25

47 291,2

80,02

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 59 099,25 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2018

v sume 47 291,20 EUR, čo predstavuje 80,02 % čerpanie.

 1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

53 308,12

48 176,17

90,37

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 53308,12 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 48176,17  EUR, čo predstavuje   90,37 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 16 634 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume  16 273,14 EUR, čo je 98 % -tné čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu a kontrolórky obce.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 5 609 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 5 541,39 EUR, čo je 99 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 29 755,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 25395,16 EUR, čo je 85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú  energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1266,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 966,48 EUR, čo predstavuje 79 %-tné  čerpanie.

 1. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

  Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

40 134,10

22 654,10

56,45

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 40134,10 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 22 654,10 EUR, čo predstavuje 56,45 % plnenie.

Medzi významné položky čerpania kapitálového rozpočtu patrí:

-  rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácii vo výške 20 134,10 EUR

-  Projekt na modernizáciu kultúrneho domu v budove Obecného úradu v sume 2 520,- EUR.

4. Prebytok  rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné  príjmy spolu

53 217,48

z toho : bežné príjmy obce

53 217,48

             bežné príjmy RO

Bežné výdavky spolu

48 176,17

z toho : bežné výdavky  obce

48 176,17

             bežné výdavky  RO

Bežný rozpočet

5 041,31

Kapitálové  príjmy spolu

30 500

z toho : kapitálové  príjmy obce

30 500

             kapitálové  príjmy RO

Kapitálové  výdavky spolu

22 654,1

z toho : kapitálové  výdavky  obce

22 654,1

             kapitálové  výdavky  RO

Kapitálový rozpočet

           7 845,9          

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

12 887,21

Vylúčenie z prebytku/úprava schodku

17 480

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-4 592,79

Príjmy z finančných operácií RK 454001+ 453

9 634,1

Výdavky z finančných operácií

Rozdiel finančných operácií

9 634,1

Príjmy spolu 

93 351,58

VÝDAVKY SPOLU

70 830,27

Hospodárenie obce

22 521,31

vylúčenie z prebytku

17480

Upravené hospodárenie obce

5 041,31

Prebytok rozpočtu je 5 041,31 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  navrhujeme použiť na:

 - tvorbu rezervného fondu                 5 041,31 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                      

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2019

287,68

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

  6 464,47

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

                - z finančných operácií

Úbytky   - použitie rezervného fondu:

-uznesenie č. 7/2019/2 zo dňa 30.9.2019-rekonštrukcia miestnych komunikácií

3 032,45

                - krytie schodku rozpočtu     

               - ostatné úbytky

KZ k 31.12.2019

3 719,7

Peňažný  fond – Fond rozvoja obce

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obec má vytvorený peňažný fond

na rozvoj obce.

                                                                                                                                                      

Fond peňažný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2019

1 601,65

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

                - z finančných operácií

Úbytky   - použitie peňažného fondu :

-uznesenie č. 7/2019/2  zo dňa 30.9.2019-rekonštrukcia miestnych komunikácií

1 601,65

               - krytie schodku rozpočtu

               - ostatné úbytky

KZ k 31.12.2019

0

Sociálny fond

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2019

280,09

Prírastky - povinný prídel -  0,6    %                  

85,48

               - ostatné prírastky

   

Úbytky   - závodné stravovanie                   

               - regeneráciu PS, dopravu             

  

               - dopravné                         

               - ostatné úbytky                                              

300

KZ k 31.12.2019

65,57

Fond rozvoja na bývanie

Obec nevytvára fond rozvoja na bývanie v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p.

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývanie obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce, o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď...

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A 

Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ  k  31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

50 027,62

84 002,96

Neobežný majetok spolu

33 673,92

54 756,02

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

11 071,41

32 153,51

Dlhodobý finančný majetok

22 602,51

22 602,51

Obežný majetok spolu

16 181,06

28 940,79

z toho :

Zásoby

336

161

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky

81,47

139,99

Finančné účty

15 696,59

28 639,8

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

67

0

Časové rozlíšenie

172,64

306,15

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2019 v EUR

KZ  k  31.12.2019  v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

50 027,62

84 002,96

Vlastné imanie

40 628,43

49 035,15

z toho :

Oceňovacie rozdiely

Fondy

Výsledok hospodárenia

40 628,43

49 035,15

Záväzky

9 399,19

19 728,12

z toho :

Rezervy

400

Zúčtovanie medzi subjektami VS

5 000

17 480

Dlhodobé záväzky

280,09

65,57

Krátkodobé záväzky

3 719,1

2 182,55

Bankové úvery a výpomoci

Časové rozlíšenie

15 239,69

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019:

 Stav záväzkov k 31.12.2019:

Druh záväzku

Záväzky celkom

k 31.12.2019

Z toho v lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

Druh záväzkov voči:

2182,55

2182,55

- dodávateľom

492,56

- zamestnancom

901,89

-poisťovniam

583,61

-daňovému úradu

147,85

- štátnemu rozpočtu

- bankám

- štátnym fondom

- ostatné záväzky

56,64

Záväzky spolu k 31.12.2019

2182,55

2182,55

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ

Účel

Výška poskytnutého úveru

Ročná splátka istiny za rok 2019

Ročná splátka úrokov za rok 2019

Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019

Rok

splatnosti

Obec nemá bankový úver.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok

     záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku

     25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o

     prostriedky poskytnuté v príslušnom rozp

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár