Zasadnutie zastupiteľstva

 15.06.2023

O Z N A M

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

15.6.202310:00 h v priestoroch obecného úradu.

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Prerokovanie programu zasadnutia.
  3. Kontrola uznesení.
  4. Prerokovanie:
  • Záverečný účet Obce Úhorná za rok 2022.
  1. Rôzne:
  • Aktuálne informácie.
  • Iné.
  1. Návrh na uznesenia.
  2. Záver.

§ 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.“

V Úhornej dňa 9. júna 2023.

Roman König

starosta obce
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár