Návrh - Rozpočet obce na roky 2023, 2024 a 2025

 13.12.2022

Návrh

Názov:

Rozpočet Obce Úhorná na roky 2023, 2024 a 2025

Návrh zverejnený na pripomienkovanie dňa:      28.11.2022

Lehota na podanie pripomienok do:                     12.12.2022      

Predkladateľ: Roman König, starosta obce

::     e-mail: obec@uhorna.sk

               internetová stránka obce: www.uhorna.sk

É: 053/4897 203                 

È:     0908 440 928

›: Obecný úrad Úhorná

       Úhorná 29

               055 66  Smolník 

Rozpočet Obce Úhorná 
na rok 2023,2024,2025
schválený dňa ..............., uznesenia č. .....................
zostavený v hlavných katagóriách v zmysle uznesenia č. 15/2018/2
Bežné príjmy
Rok: 2023 Rok: 2024 Rok: 2025
 EUR  EUR EUR
Kategória 100
Výnos dane z príjmov dane fyzických osôb poukázaných obci            49 970 €         49 970 €          49 970 €
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Daň za komu. odpady a drob. staveb. odp.
Príjmy z prenajatých pozemkov                 850 €              850 €              850 €
Príjmy z prenajatých budov
Ostatné poplatky
Poplatky a platby za predaj, úroky z vkladov
Vratky, dividendy
Kategória 300
Zo štátneho rozpočtu,ostatné verejné zdroje                 140 €              140 €              140 €
Spolu 100+200+300            50 960 €         50 960 €          50 960 €
Kategória 400
Finančné operácie
Bežné výdavky 
Rok: 2023 Rok: 2024 Rok: 2025
 EUR  EUR EUR
Kategória 600
Spolu 600            50 960 €         50 960 €          50 960 €
Rozdiel: bežné príjmy - bežné výdavky
Finančné operácie
Rok: 2023 Rok: 2024 Rok: 2025
 EUR  EUR EUR
Kategória 800
Finančné operácie              497 €              497 €
V Úhornej dňa 28.11.2022
Roman König
starosta obce
Overovatelia:
Mária Brutovská
Ondrej Slavkovský

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár