Zasadnutie zastupiteľstva

 15.11.2022

O Z N A M

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

15.11.202210:00 h v priestoroch obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Oznámenie výsledkov volieb – predsedníčka volebnej komisie.
 3. Zloženie sľubu poslancov a starostu obce.
 4. Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia.
 5. Určenie overovateľov zápisnice a uznesení.
 6. Odmeňovanie poslancov.
 7. Plat starostu obce.
 8. Poverenie zástupcu starostu.
 9. Návrhy na zriadenie komisií a voľba ich členov:
 • Komisia na ochranu verejného záujmu.
 • Inventarizačná komisia.
 1. Kontrola uznesení.
 2. Prerokovanie:
 • Návrh PHRSR obce Úhorná na roky 2023 - 2030
 1. Rôzne:
 • Katarínske posedenie
 • Mikuláš
 • Iné
 1. Návrh na uznesenia.
 2. Záver.

§ 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.“

V Úhornej dňa 8. novembra 2022.

Roman König

starosta obce


1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár