Zasadnutie zastupiteľstva

 27.09.2022

O Z N A M

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

27.9.202210:00 h v priestoroch obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Prerokovanie programu zasadnutia.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Prerokovanie:
 • Vstupná správa PHRSR obce Úhorná na roky 2023 - 2030
 • Nový vodný zdroj - studňa
 • Dodávka elektriny – zrušenie zmluvy – nové ceny
 1. Rôzne:
 • Parciálna porada – autobusové spojenie do obce
 • Iné
 1. Návrh na uznesenia.
 2. Záver.

§ 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.“

V Úhornej dňa 21. septembra 2022.

Roman König

starosta obce


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár