Zasadnutie zastupiteľstva

 15.08.2022

O Z N A M

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

15.8.202210:00 h v priestoroch obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Prerokovanie programu zasadnutia.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Prerokovanie:
 • Čerpanie rezervného fondu v roku 2022
 • Prenájom pozemku vo vlastníctve obce
 • PHRSR obce Úhorná – prerokovanie hlavného cieľa a návrh priorít
 • PHRSR obce Úhorná – zriadenie  riadiaceho a koordinačného tímu
 1. Rôzne:
 • Aktuálne informácie
 1. Návrh na uznesenia.
 2. Záver.

§ 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.“

V Úhornej dňa 10. augusta 2022.

Roman König

starosta obce


1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár