Zasadnutie zastupiteľstva

 22.06.2022

O Z N A M

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

22.6.202210:00 h v priestoroch obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Prerokovanie programu zasadnutia.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Prerokovanie:
 • Záverečný účet obce za rok 2021, stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚ
 • Individuálna výročná správa za rok 2021
 • Správa hlavného kontrolóra za I. polrok 2022, návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
 • Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022 – 2026
 • Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022 - 2026
 1. Rôzne:
 • Tajch Tag 12
 • Štrajková pohotovosť samosprávy
 • Návrh na zrušenie zastavovania rýchlikov v Margecanoch
 • Aktuálne informácie
 1. Návrh na uznesenia.
 2. Záver.

§ 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.“

V Úhornej dňa 13. júna 2022.

Roman König

starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár