Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023 a 2024

 07.12.2021

Návrh

Názov:

Rozpočet Obce Úhorná na roky 2022, 2023 a 2024

Návrh zverejnený na pripomienkovanie dňa:      22.11.2021

Lehota na podanie pripomienok do:                      07.12.2021      

Predkladateľ: Roman König, starosta obce

::     e-mail: obec@uhorna.sk

               internetová stránka obce: www.uhorna.sk

É: 053/4897 203                 

È:     0908 440 928

›: Obecný úrad Úhorná

       Úhorná 29

               055 66  Smolník 

Rozpočet Obce Úhorná 
na rok 2022, 2023 a 2024
schválený dňa ...12.2021, uznesenia č. 
zostavený v hlavných katagóriách v zmysle uznesenia č. 15/2018/2
Bežné príjmy
Rok: 2022 Rok: 2023 Rok: 2024
 EUR  EUR EUR
Kategória 100
Výnos dane z príjmov dane fyzických osôb poukázaných obci            45 650 €         45 650 €          45 650 €
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Daň za komu. odpady a drob. staveb. odp.
Príjmy z prenajatých pozemkov                 710 €              710 €              710 €
Príjmy z prenajatých budov
Ostatné poplatky
Poplatky a platby za predaj, úroky z vkladov
Vratky, dividendy
Kategória 300
Zo štátneho rozpočtu,ostatné verejné zdroje            31 330 €              150 €              150 €
Spolu 100+200+300            77 690 €         46 510 €          46 510 €
Kategória 400
Finančné operácie
Bežné výdavky 
Rok: 2022 Rok: 2023 Rok: 2024
 EUR  EUR EUR
Kategória 600
Spolu 600
Rozdiel: bežné príjmy - bežné výdavky            46 504 €         46 510 €          46 013 €
Finančné operácie
Rok: 2022 Rok: 2023 Rok: 2024
 EUR  EUR EUR
Kategória 800
Finančné operácie            31 186 €              497 €
V Úhornej dňa 8.12.2021
Roman König
starosta obce
Overovatelia:
Mária Brutovská
Ondrej Slavkovský

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár