Obec Úhorná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Návrh VZN č. 1/2021 - zmena VZN č. 2/2019

 07.12.2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Názov:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Úhorná č. 1/2021

ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Úhorná č. 1/2019

ktorým sa určujú miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh zverejnený na pripomienkovanie dňa:      22.11.2021

Lehota na podanie pripomienok do:                      07.12.2021      

Predkladateľ: Roman König, starosta obce

::     e-mail: obec@uhorna.sk

               internetová stránka obce: www.uhorna.sk

É: 053/4897 203                 

È:     0908 440 928

›: Obecný úrad Úhorná

       Úhorná 29

               055 66  Smolník 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Úhorná č. 1/2021

ktorým sa mení

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Úhorná č. 1/2019

ktorým sa určujú miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obecné zastupiteľstvo obce Úhorná dňa ...12.2021 podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o miestnych daniach“) prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia a uznieslo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa určujú miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení takto:

Čl. I

§ 8 znie takto:

§ 8

Sadzba poplatku

  1. Poplatník - fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt platí poplatok 0,06 € za kalendárny deň.
  2. Poplatník - fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu na iný účel ako na podnikanie, platí poplatok 0,06 € za kalendárny deň.
  3. Poplatník - právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, platí poplatok 0,06 € za osobu a kalendárny deň.
  4. Poplatník - podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, platí poplatok 0,06 € za osobu a kalendárny deň.

§ 9 znie takto:

§ 9

Sadzba poplatku – drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín

Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,09 € za kilogram za použitia prepočtu podľa priemernej objemovej hmotnosti stavebných materiálov.

Čl. II

  1. Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 22.11.2021.
  2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje § 8 a § 9 všeobecne záväzného nariadenia Obce Úhorná č. 1/2019.
  3. Toto nariadenie bolo schválené dňa ....8.12.2021 uznesením č. ../2021/...
  4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Roman König

starosta obce

Vyvesené dňa 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár