Návrh VZN č. 2/2017

 14.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Úhorná č. 2/2017

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Obecné zastupiteľstvo obce Úhorná dňa  14.12.2017 podľa § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 64, § 65 a § 75 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí  a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane detí“) prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 a uznieslo sa na tomto jeho znení (ďalej len „nariadenie“):

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účel nariadenia

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky pre poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na vykonávanie opatrení podľa zákona o ochrane detí.

§ 2

Poskytované príspevky

 1. Obec môže v zmysle § 64 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona o ochrane detí poskytnúť príspevok na dopravu.
 2. Obec môže poskytnúť v zmysle § 65 ods. 1 zákona o ochrane detí príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov (ďalej len „príspevok na úpravu pomerov“)  alebo môže obec vyčlenené finančné prostriedky použiť na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti.
 3. Obec poskytne za podmienok uvedených v § 65 ods. 8 zákona o ochrane detí dieťaťu príspevok na tvorbu úspor.  
 4. Obec môže v zmysle § 88 ods. 3 zákona o ochrane detí poskytnúť príspevok akreditovanenému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len “príspevok akreditovanému subjektu“) .

DRUHÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 3

Financovanie

 1. Finančné zdroje na poskytovanie príspevkov podľa § 2 tohto nariadenia obec každoročne vyčlenení v rozpočte obce podľa § 64 a § 65 zákona o ochrane detí.
 2. Finančné zdroje na poskytovanie príspevkov podľa § 2 ods. 4 tohto nariadenia podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom obce podľa tohto nariadenia a podľa zákona o účtovníctve a súvisiacich predpisov.

§ 4

Kompetencie pre poskytovanie príspevkov

 1. Pri posudzovaní možnosti poskytnutia príspevku podľa § 2 ods. 1 tohto nariadenia a § 65 ods. 2 zákona o ochrane detí zastupuje obec starosta obce. Starosta obce rozhodne vo veci pridelenia príspevku na dopravu bezodkladne po poskytnutí písomného stanoviska orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova (ďalej len „oprávnené orgány“), v ktorom je dieťa umiestnené.
 2. O poskytnutí príspevkov podľa § 2 ods. 2, 3 a 4 tohto nariadenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo (ďalej len „zastupiteľstvo“).

TRETIA ČASŤ

POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

§ 6

Príspevok na dopravu

 1. Ak starosta obce podľa § 4 ods. 2 tohto nariadenia rozhodne o pridelení príspevku na dopravu, príspevok sa vyplatí preddavkovo vo výške predpokladaných nákladov na dopravu do detského domova. Príspevok starosta pridelí na konkrétnu cestu, ktorá má určený presný termín. Príspevok, ktorý sa nepoužije v určenom termíne, musí oprávnená osoba vrátiť.
 2. Príspevok podľa ods. 1 sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorou je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorí sú obyvateľmi obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov(ďalej len „oprávnená osoba“). Oprávnená osoba pri preberaní príspevku podpíše výdavkový doklad a vyhlásenie, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Vyhlásenie sa vyhotoví v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane oprávnená osoba.
 3. Oprávnená osoba, ktorej bol podľa ods. 2 poskytnutý príspevok na dopravu, predloží starostovi obce do 3 pracovných dní, odo dňa ukončenia cesty do detského domova, doklady preukazujúce, že vykonala cestu, na ktorú jej bol poskytnutý príspevok. Predloženie dokladov potvrdí starosta obce na vyhlásení podľa ods. 2 tohto nariadenia. V prípade, že poskytnutý príspevok nebol postačujúci sa úhradu dopravy do detského domova, starosta obce vyplatí oprávnenej osobe rozdiel medzi poskytnutým príspevok a skutočnými nákladmi na dopravu. V prípade, že poskytnutý príspevok bol vyšší ako skutočné náklady na dopravu, vráti oprávnená osoba nepoužitú časť príspevku starostovi obce, pokiaľ je táto časť príspevku vyššia ako 3,-€.
 4. V prípade, že oprávnená osoba po prijatí príspevku na dopravu nebude postupovať podľa ods. 3 ani nevráti poskytnutý príspevok, starosta obce vyzve príjemcu príspevku, aby poskytnutý príspevok vrátil.
 5. Nepredloženie dokladov o použití príspevku alebo jeho nevrátenie sa považuje za neúčelné poskytnutie príspevku a nezáujem oprávnenej osoby o dieťa.
 6. V prípade, že na základe výzvy starostu podľa ods. 4 nebude vrátený poskytnutý príspevok, vymáhanie poskytnutého príspevku sa bude posudzovať z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

§ 7

Príspevok na úpravu pomerov

 1. Zastupiteľstvo rozhodne na základe stanovísk oprávnených orgánov, miestneho zisťovania a požiadavky oprávnenej osoby, či je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na príspevok na úpravu pomerov.
 2. V prípade, že zastupiteľstvo rozhodne, že pridelí príspevok na úpravu pomerov, rozhodne tiež, na aký účel sa podľa jednotlivých stanovísk a požiadaviek príspevok použije. Vyčlenené prostriedky schválené zastupiteľstvom použije poverený pracovník obecného úradu na úhradu potrieb oprávnenej osoby. Oprávnená osoba potvrdí prevzatie a uhradenie schválených potrieb svojím podpisom na potrebných dokladoch podľa platného zákona o účtovníctve a súvisiacich predpisov.

§ 8

Príspevok na tvorbu úspor

Príspevok na tvorbu úspor podľa § 65 ods. 8 zákona o ochrane detí obec poukazuje v prípade, ak jej daná povinnosť vyplýva zo zákona a spôsobom určeným zákonom.

§ 9

Príspevok akreditovanému subjektu

 1. Zastupiteľstvo môže rozhodnúť vo veci  pridelenia príspevku podľa § 2 ods. 4 tohto nariadenia vtedy, ak je predpoklad, že sa tým dosiahne efektívnejšie a účelnejšie vykonávanie opatrení podľa zákona o ochrane detí. V tomto prípade rozhodne do 90 dní odo dňa, kedy sa dozvie, že subjekt vykonávajúci ochranu a kuratelu je schopný obci takéto služby poskytovať.
 2. Príspevok akreditovanému subjektu sa poskytne na základe zmluvy medzi obcou a subjektom, ktorú schváli zastupiteľstvo.
 3. Minimálne 15 dní pred schválením zmluvy podľa ods. 2 musí byť jej návrh zverejnený obvyklým spôsobom.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§10

 1. Toto nariadenie upravuje okolnosti, za ktorých sa v obci Úhorná uplatnia ustanovenia zákona o ochrane detí. Pri okolnostiach, ktoré nie sú upravené v tomto nariadení a týkajú sa konania v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sa postupuje podľa zákona o ochrane detí.
 2. Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 28.11.2017.
 3. Toto nariadenie bolo schválené uznesením č. x/2017/x  .
 4. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
 5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia.

Starosta obce:

Roman König

 Vyvesené dňa   ...............................

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár