Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018

 07.08.2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Názov:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Úhorná č. 1/2018

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce.

Návrh zverejnený na pripomienkovanie dňa:      7.8.2018

Lehota na podanie pripomienok do:                      11.9.2018      

Predkladateľ: Roman König, starosta obce

::     e-mail: obec@uhorna.sk

               internetová stránka obce: www.uhorna.sk

telefón: 053/4897 203                 

mobil:   0908 440 928

adresa›: Obecný úrad Úhorná

               Úhorná 29

               055 66  Smolník 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Úhorná č. 1/2018

vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Úhorná dňa ..................... podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 a uznieslo sa na tomto jeho znení (ďalej len „nariadenie“):

§ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Účelom tohto nariadenia je v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov vyhradiť plochy, na ktorých možno na verejných priestranstvách na území obce počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty a ustanoviť podmienky umiestňovania volebných plagátov na týchto vyhradených miestach.

§ 2

MIESTA NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV

Na verejných priestranstvách na území obce Úhorná je dovolené v čase volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty výlučne na týchto plochách:

  • Informačná tabuľa pri Požiarnej zbrojnici - budova so súpisným číslom 97

§ 3

PODMIENKY UMIESTŇOVANIA VOLEBNÝCH PLAGÁTOV

  1. Volebné plagáty sa na mieste vyhradenom v § 2 umiestnia v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov, bezplatne a budú k dispozícii po celý čas volebnej kampane.
  2. Veľkosť plochy na umiestnenie volebných plagátov jedného kandidujúceho subjektu určí obec bezodkladne po zverejnení počtu kandidujúcich subjektov v rámci kapacitných možností vývesnej tabule uvedenej v § 2. Túto veľkosť musia rešpektovať všetky kandidujúce subjekty.
  3. Umiestnenie volebných plagátov si zabezpečuje kandidujúci subjekt sám na vlastné náklady a plne zodpovedá za ich obsah. V prípade, že kandidujúci subjekt umiestni volebný plagát, ktorý presahuje miesto vyčlenené pre jeden kandidujúci subjekt, obec ho bezodkladne odstráni a upovedomí o tom príslušný kandidujúci subjekt.
  4. Umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách v obci Úhorná je zakázané. Volebné plagáty z týchto miest obec bezodkladne odstráni.

§ 4

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených podmienok umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách. Nedodržanie podmienok stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením bude sankcionované v súlade s platnou právnou úpravou.
  2. Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 7.8.2018.
  3. Toto nariadenie bolo schválené uznesením č.  ...........................
  4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Starosta obce:

Roman König

 Vyvesené dňa ................................................

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár