Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 14.12.2017

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

14. decembra 2017 o 15:30 h

v priestoroch obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Prerokovanie programu zasadnutia.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Prerokovanie:
 • Úprava rozpočtu, rezervný fond, fond rozvoja obce
 • Rozpočet na roky 2018, 2019, 2020
 • Voľba prísediaceho – Okresný súd
 • VZN 1/2003 - Sadzobník služieb
 • VZN 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 • VZN 2/2017 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
 • Správa Hlavnej kontrolórky č. 2/2017
 • Návrh plánu kontrol na 1. polrok 2018
 1. Rôzne:
 • Cesta II/549
 • MAS Hnilec
 1. Návrh na uznesenia.
 2. Záver.

§ 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.“

Roman König

starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár