Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 20.06.2018

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

20. júna 2018 o 15:30 h

v priestoroch obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Prerokovanie programu zasadnutia.
 3. Kontrola uznesení.
 4. Prerokovanie:
 • Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko hlavnej kontrolórky k ZÚ
 • Individuálna výročná správa za rok 2017
 • Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2018, návrh plánu činnosti na II. polrok 2018
 • Komunitný plán sociálnych služieb Obce Úhorná 2018-2022
 • GDPR – ochrana osobných údajov
 • Dotácia na opravu oplotenia cintorína
 • Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018 – 2022
 • Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018 - 2022
 1. Rôzne:
 • Tajch Tag 10
 1. Návrh na uznesenia.
 2. Záver.

§ 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.“

Roman König

starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár