Návrh novely - sadzobník služieb

 14.12.2017

Sadzobník služieb poskytovaných Obecným úradom v Úhornej:

Čl. I

Sadzobník služieb poskytovaných Obecným úradom v Úhornej

 1. Fotokopírovanie:
  • za jeden list                                                                                       0,10 €
 2. Za vyhlásenie v miestnom rozhlase:
  • za účelom informovania o službách poskytovaných podnikateľským subjektom                                       2,- €
 3. Za poskytnutie sály kultúrneho domu fyzickým a právnickým osobám:
  • komerčné využitie v letnom období                                                 40,- €
  • komerčné využitie v zimnom obdobní                                              80,- €
  • nekomerčné využitie v letnom období                                              10,- €
  • nekomerčné využitie v zimnom období                                            20,- €
  • v prípade potreby obrusov – úhrada skutočných nákladov na pranie
 4. Za miesto pre hrob:
  • obyčajný                                                                                           10,- €
  • betónovú hrobku                                                                               20,- €
 5. Za rezervovanie miesta pre hrob na cintoríne:
 • na dobu 5 rokov                                                                                10,- €
 1. Za požičanie krovinorezu:
  • za každú aj začatú hodinu                                                                3,- €
  • trvale bývajúce osoby v dôchodkovom veku - kosenie prístupových priestorov k domom do 30 m2         0,- €
 2. Za požičanie snežnej frézy za každú začatú hodinu                              5,- € + PHM  

Čl. II

 1. Návrh tohto sadzobníka bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 28.11.2017.
 2. Tento sadzobník bol schválený uznesením č. .................................
 3. Týmto sadzobníkom sa zrušuje sadzobník schválený uznesením č. 8/2011/4.
 4. Tento sadzobník nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia.

                                                                                                              

                                                                                                                                             Roman König

starosta obce

Vyvesené dňa  ...................

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár