Návrh VZN č. 1/2017

 14.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Úhorná č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Obecné zastupiteľstvo Obce Úhorná, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 305/2013 Z.z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších právnych predpisov,
a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov, uznieslo sa dňa XXX na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (ďalej len „VZN“) :

§1 Predmet úpravy

1. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám") uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k Obci Úhorná elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce Úhorná voči právnickými a fyzickými osobami v rozsahu právomoci obce Úhorná podľa osobitných predpisov.

2. Elektronické služby zabezpečuje Obec Úhorná prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle https://www.slovensko.sk.

3. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec Úhorná poskytuje, ako aj ich popis a návod na ich používanie sú uvedené na portáloch uvedených v bode 2.

§2 Osobitné ustanovenia

1. Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná  mieraautorizácie
a autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách nie je uvedené inak.

2. Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch Obce Úhorná vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu (napríklad § 17 a nasl. zákona o eGovernmente).

§3 Záverečné ustanovenia

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Úhornej svojim uznesením č. XX/2017/XX dňa XXX

2. VZN č. 1/2017 bolo vyvesené dňa XXX  na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť dňa XXX

V obci Úhorná, dňa XXX

Roman König

starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00
Utorok: 07:00 - 12:00
Streda: 07:00 - 12:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00
Piatok: 07:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár